Ničivá povodeň 7. 8. 2010
Pár informací ohledně povodně z roku 2010, která postihla severní Čechy.
Co je to povodeň?
- rozlití velkého množství vody mimo koryto řeky
- způsobuje značné škody -> ekonomické, ekologické a na lid. životech

Příčiny povodní:
- neobvyklé podmínky v atmosféře
- teplé vlny
- bleskové povodně, tající sníh (přehrazení koryta krami)

Rozdělení povodní:
- Přirozená povodeň -> vzniká shodou přírodních podmínek
- Zvláštní povodeň -> nevzniká z přírodních příčin, ale z důvodu havárie na VZ

Povodeň x záplava:
- Povodeň -> zaplavení ploch vodou, která se vylila z řek či hrází
- Záplava -> souvislá vodní plocha, způsobená nejen vylitím řek z koryta, ale i vydatnými deš. srážkami, táním sněhu a z vodních zařízení

Ochrana před povodněmi:
- protipovodňová hráz, zábrany, splavy, nádrže, rybníky
- čistá koryta řek, odbahněné rybníky, druhy zemědělských plodin
- zachování niv a lužních lesů

Pojmy:
Protipovodňová ochrana: slouží k eliminaci povodní, akumulaci vody -> rozlití mimo  sídla a v sídlech vodu rychle odvést

Blesková povodeň: vzniká po přívalových deštích, za intenzivní srážky se považuje 30 mm/h, 45 mm/2h, 55 mm/3h a 60 mm/5h a více

Záplavová oblast: plocha podél toků a nádrží, která je střídavě zaplavována,

Stupeň povodňové aktivity: označení míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku povodní
První stupeň – stav bdělosti
Druhý stupeň – stav pohotovosti
Třetí stupeň – stav ohrožení
(Třetí stupeň – extrémní ohrožení)

1.SPA - nastává při nebezpečí povodně, věnuje se zvýšená pozornost, zahajuje se hlídková služba
2.SPA – nebezpečí dosáhlo stavu povodně
3.SPA - při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo ohrožení životů, majetku v záplavovém území, zabezpečovací a i záchranné a evakuační činnosti

Povodně na území ČR
Povodeň 1997 - Morava (50 mrtvých)
Povodeň 1998 - 23. července Královéhradecký kraj (6 obětí)
Povodeň 2002 - srpen, Vltava a Labe, největší změřené povodně v Čechách - průtok Vltavy v Praze 5300 m3/s (17 mrtvých)
Povodeň 2006 - různé řeky (7 obětí)
Povodeň 2009 - červen a červenec, především Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihočeský kraj (13 mrtvých)
Povodeň v květnu 2010 – květen, Moravskoslezský, Olomoucký (Troubky), Zlínský a Jihočeský kraj (1 mrtvý)
Povodně v srpnu 2010 - nejvíce Liberecký kraj (5 mrtvých)

Vymezení lokality:
Povodní zasažená oblast se nachází ve Frýdlantském výběžku v Libereckém kraji, v okrese Liberec
(Severní Čechy). Obcí s rozšířenou působností je město Frýdlant. Na Frýdlantsku žije kolem 24 044 obyvatel (stav k 1.1.2010).Obecná charakteristika:
- frýdlantská pahorkatina
- z J a V strany odděleno masivem Jizerských hor
- sklon krajiny k SZ do Žitavské pánve
- nejvyšší bod SMRK -1124 m n.m.
- nejnižší bod VES 204 m n.m.
- oblast odvodněná Smědou
- povodí = ODRA
- úmoří = BALTSKÉ MOŘE
- přírodně pestré území
- prudké svahy a zvlněná pahorkatina
- zemědělské, potoční, lánové vesnice
- rozdílné klima oproti zbytku S.Čech
- Jizerské hory = štít sudetské soustavy proti SZ
  větrům a dešťovým srážkám7. 8. 2010 Den povodně
Během páteční noci 6.8. začalo vydatně pršet již od 20hodiny. Tyto silné deště byly způsené tlakovou níží, která se v daný den rozprostírala na Střední Evropou . Prudké a vydatné deště neustávaly, pršelo nepřetržitě celou noc. Vodní toky a malé potoky z mnohanásobily své průtoky a staly se velmi dravými řekami. Na několika místech se již vylily řeky ze svých koryt, poté co se během pár minut zvedly o více než 1m.

Krizové štáby vyhlásily  několik SPA rychle za sebou . Pomáhající hasičské sbory ztratily několik automobilů – ve Višňové utopena hasičská tatra na příjezdové komunikaci. V ranních hodinách se ozývaly na několika místech opět výstražné systémy (4-5h ranní)  . Mezi 6-9h vydatné deště přetížily kanalizace a voda se valila z kanálů a septiků a na některých místech (obcích) se vylila voda z řek, také protrhly se hráze rybníků, a tím tak přišla první povodňová vlna. Již byly zaznamenávány výpadky v dodávkách elektrického proudu. Kolabuje telefonní síť následkem naléhavých žádostí o pomoc.

V 10,11,12,13 hodin panuje extrémní ohrožení na Smědé a dalších tocích a probíhá rozsáhlá evakuace obyvatelstva. Záchranné helikoptéry se nemohou dostat na Frýdlantsko (hustý déšť, mlha) , pomoc se nemůže dostavit ani po silnicích. Ke krizové situaci se vyjádřil i ministr vnitra R. John a tvrdil - kdyby se lidé včas evakuovali, nemuseli by se vysílat helikoptéry. Téměř celá oblast – BLACK OUT, bez pitné vody, bez spojení se zbytkem ČR.


Následky povodně
- zničené inženýrské sítě, dopravní sítě (bez vody 8.8. – 14 425obyv.)
- obce a města bez pitné vody, elektřiny
- zničené budovy (domácnosti, veřejné budovy, výrobní haly, prodejny, ČOV, památky)
- 1157 obytných prostor zaplaveno
- poškozené nebo stržené mostní konstrukce
- poškozená říční koryta a zpevnění
- ztráty na hospodářských zvířatech, Lesy ČR evidují poškozené lesy
- 2 mrtví
- Armáda nasadila na likvidaci škod 334 vojáků a 44 kusů těžké techniky
- celkový odhad škod 10mld Kč
- lidé si mají zakoupit tranzistoráky - v návaznosti na rozdílné kvalitě pokrytí radiovým
  vysíláním, by občané na tranzistoráky zachytili polské stanice.-)
- humanitární pomoc, několik skladů, dobrovolníci, vojáci, organizace pomáhají, ZIS
- protipovodňová opatření nemají smysl, cena je vyšší než hodnota majetku k ochraně
  (Zdroj informací: Město Frýdlant)
Obr. 1: Letecký pohled na Frýdlant,
zdroj: http://www.chmuul.org/aktuality/2010-08-povodne
Obr. 2: Městský park u Smědé F.P.
Obr. 3: Rozvodněná Smědá, F.P.
Obr. 4: Zničený most u Višňové, F.P.
Obr. 5: Mapa vymezení oblasti, Filip Pokorný
Obr. 7: Předpovědní model úhrnu srážek v roce 2006 a 2010, zdroj: http://www.chmu.cz/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer%2FP1_0_Home&last=false
Obr. 8: Celkový rozliv pobovodně, zdroj: http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/
Tab. 2: Srážkový úhrn, zdroj: http://www.chmuul.org/aktuality/2010-08-povodne/
Obr. 9: Porovnání vodní hladiny ze zimy, během povodně a po povodni, F.P.
HL. STRANA           O METEOSTANICI             ARCHIV I.            ARCHIV II.          VČEREJŠÍ DATA           MĚSÍČNÍ DATA             TABULKA               BUDÍKY           

POVODEŇ2010         METEOGRAM/RADARY           JAVA APLIKACE             WEBKAMERA1           WEBKAMERA2     WEBKAMERA3       PANORAMA       ANIMACE KAMER                   
© Provoz meteorologické stanice - Bc. Filip Pokorný, 2011 - 2015