METEOalarm.eu Weather warnings: Liberecký

 valid from 25.08.2019 11:00 CET Until 26.08.2019 23:00 CET
Thunderstorms  Awareness Level: Yellow 
?e?tina: O?ekává se zejména v odpoledních hodinách ojedin?lý výskyt silných bou?ek, lokáln? s úhrny kolem 40 mm. Lokáln? se o?ekává p?ívalový dé?? s ojedin?lým rozvodn?ním malých tok?, zatopení podchod?, podjezd?, sklep? apod. Nárazy v?tru mohou lámat v?tve strom?. Nebezpe?í mohou p?edstavovat také kroupy a blesky. Je t?eba dbát na bezpe?nost zejména s ohledem na nebezpe?í zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími p?edm?ty. P?i ?ízení vozidla v bou?ce sní?it rychlost jízdy a jet velmi opatrn?. Vývoj a postup bou?ek lze sledovat na výstupech z meteorologických radar? na internetu ?HMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu. english: Isolated severe thunderstorms are expected. Isolated torrential rainfall and rapid local flooding may occur. Thunderstorms may be accompanied by small hail and strong winds that could result in damage to property and trees. Be careful when outdoors. Drive with particular care. 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu